pagetop

Workshopy

V rámci projektu Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce bylo naplánováno celkem šest workshopů rozdělených do tří etap věcné realizace projektu, přičemž během každé etapy se projektové týmy sejdou jednou v Jihočeském kraji a jednou v Bavorsku.

 

První workshop se konal bezprostředně po zahájení realizace projektu v Českých Budějovicích, a to ve dnech 30. a 31. ledna 2017. U obou projektových partnerů byly již sestaveny základní projektové týmy a byl nastaven systém komunikace a řízení celého projektu. Účastníci workshopu prodiskutovali jednotlivé fáze realizace projektu, byla také určena pravidla pro zajištění publicity projektu. Detailně se pak zaměřili na úvodní projektové aktivity.

Důležitým krokem hned v úvodu projektu bylo provedení dotazníkových šetření na studentech obou zapojených vysokých škol. První z nich na téma tzv. „Entrepreneurial Intentions“ mělo za cíl odhalit, jak studenti smýšlení o svých případných podnikatelských aktivitách, jak jsou motivováni a co je naopak odrazuje. Druhé dotazníkové šetření bylo cíleno na zjištění spokojenosti studentů. Výsledky šetření poslouží také jaké podklad pro tvorbu odborné monografie zabývající se komparací vysokého školství v obou regionech.

Připravena bude také monografie na téma trhů práce v Jihočeském kraji a Bavorsku – Horní Falci. Také pro tuto oblast bude připraveno dotazníkové šetření „Mobilita na trhu práce“.

 

Druhý workshop proběhl v bavorském Regensburgu ve dnech 13. a 14. března 2017. Hlavním tématem byla diskuse nad rozpracovanými monografiemi na téma vzdělávání a trhů práce. Projektové týmy prezentovaly své poznatky, vyměnily si zkušenosti a sjednotily další plánované aktivity. Projednány byly i doposud získané výsledky dotazníkových šetření, na kterých se podíleli studenti obou vysokých škol. Vyhodnocování dotazníků a související statistické a ekonometrické výpočty zajistí nově ustanovené Analytické centrum při VŠTE. Kontakt bude navázán i se zaměstnavateli v příhraničních regionech obou zemí, jejich zkušenosti a podněty jsou obzvlášť cenné.

Výstupy projektu budou prezentovány na první společné mezinárodní konferenci v Českých Budějovicích. Předběžně byl navržen její program. ¨

Proběhla rekapitulace první etapy projektu, prezentovaly se jednotlivé výstupy a jejich návaznost na další projektové aktivity.

 

Třetí workshop se konal v Regensburgu ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2017. Představoval symbolické zahájení činností na druhé věcné etapě projektu. Během této etapy projektu vznikne řada výstupů, z nichž většina je časově a odborně velice náročná. Zapojeno bude tedy také více osob a využito bude i služeb externích subjektů. Vše bude směřovat k tvorbě multimediálního on-line kurzu, souvisejících studijních podkladů a také k prakticky orientované příručce pro podnikatele. Terminologie této specifické oblasti podnikatelských kompetencí, intra- a enterpreneurshipu bude přehledně shrnuta v trojjazyčném lexikonu. Pro vyučující odborných předmětů vznikne didaktická a metodická příručka o začlenění principů podnikatelských kompetencí do výuky a vytvořeny budou sylaby nových výukových předmětů.

 

Čtvrtý workshop v Českých Budějovicích ve dnech 13. a 14. prosince 2018 shrnul a zhodnotil probíhající činnosti na plánovaných výstupech projektu. Vytvořena byla Metodická a didaktická příručka v německém jazyce, překlad do českého jazyka bude následovat. Nové volitelné výukové předměty zasahují do všech oblastí, které souvisejí s podnikatelskou činností a podnikatelskými intencemi. Jejich názvy jsou: Pedagogicko-psychologické kompetence, Marketingové a managementové podnikatelské kompetence, Finančně-podnikatelské kompetence, Podnikatelský plán. Kromě teoretického základu obsahují předměty řadu praktických odkazů, cvičení a provázanost s praxí. Nadále bude pokračovat jejich finalizace.

Natáčení on-line kurzů bylo dokončeno, nyní bude následovat práce na doprovodných textech, schématech, kvízech apod. Tyto činnosti vyžadují úzkou spolupráci s externím dodavatelem a intenzivní komunikaci mezi projektovými partnery.

 

Pátý workshop, který se konal 5. a 6. června 2019 v Regensburgu měl za cíl především prezentaci projektových výstupů, které byly již řádně dokončeny a také nastavit plán činností tak, aby bylo možné dokončit všechny plánované aktivity projektu do jeho oficiálního ukončení. Dokončeny po obsahové stránce byly např. Příručka pro podnikatele a Lexikon pojmů z oblasti podnikatelských kompetencí. Jedná se o graficky přehledné publikace, které budou sloužit široké veřejnosti. V době konání workshopu byly prováděny finální předtiskové korektury. Odborná publikace Metodika výuky podnikatelských kompetencí na vysoké škole byla již v německé jazykové verzi publikovány. V české verzi probíhají úpravy reflektující vzdělávací systém v České republice. Podstatná část workshopu byla věnována představení webových stránek projektu, ze kterých je možné vstoupit do multimediálního on-line kurzu.

S blížícím se koncem projektu bylo třeba důkladně naplánovat harmonogram následujících činností. Obzvlášť důležité je zajištění dostatečného počtu respondentů závěrečného dotazníkového šetření, které má za cíl zmapovat podnikatelské smýšlení studentů obou vysokých škol. Následně dojde k porovnání výsledků ze stejného dotazníkového šetření, které bylo realizováno v úvodu projektu.

Naplánován byl také poslední workshop a závěrečná konference. Obě akce se uskuteční na straně vedoucího partnera v průběhu měsíce září.

 

Šestý workshop byl zároveň workshopem závěrečným. Uskutečnil se 11. a 12. 9. 2019. Sloužil především jako shrnutí celé spolupráce, připomněl úvodní jednání, která proběhla ještě před podáním projektové žádosti. S odstupem času je možné říci, že se z pohledu obou institucí jednalo o spolupráci velice přínosnou a plodnou. Podařilo se realizovat všechny plánované výstupy projektu, které byly představeny postupně tak, jak vznikaly. Proběhla diskuse na téma podnikatelského vzdělávání do budoucna, byly zmíněny některé příklady dobré praxe a naznačen, kam může toto vzdělávání v budoucnu směřovat.

Projednána byla také možnost budoucí spolupráce v oblasti společných vzdělávacích programů. Rádi bychom připravili žádost o udělení akreditace v rámci tzv. double degree programu, kdy by studenti měli možnost část studia strávit na partnerské univerzitě a při absolutoriu získat zároveň diplomy z obou institucí. Tím by získali další výhodu pro své působení na přeshraničním trhu práce.

Prostor byl věnován i operativním záležitostem týkajícím se blížící se závěrečné konferenci, procesy související s ukončením projektu a následné zajištění jeho udržitelnosti.

 

Logolink