pagetop

On-line kurz

Pro vstup do on-line kurzu použijte tento odkaz.

Obsah kurzu:

Úvod do kurzu

Tento multimediální on-line kurz vznikl na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích a Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg v rámci programu „Cíl EÚS 2014-2020 ČR - Svobodný stát Bavorsko“ projektu „Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce“, registrační číslo 34. Studiem tohoto kurzu dojde k prohloubení znalostí v oblasti zakládání podniků, v návaznosti na motivaci založení vlastního podniku a tedy podnikatelské činnosti, především pak v příhraniční oblasti Bavorsko – Jižní Čechy. Multimediální on-line kurz je rozdělen do třinácti tematických modulů, přičemž každý modul je následně rozdělen do jednotlivých odborných bloků s danou problematikou. Kurz je bezplatně nabídnut studentům, ale také široké veřejnosti, nebo třeba uchazečům v evidenci Úřadu práce.

 

1. Modul: Osobnost v kontextu podnikání

Modul Osobnost v kontextu podnikání se skládá ze šesti základních bloků, mezi něž patří: Všeobecné osobnostní rysy zakladatelů firem;  Specifické osobnostní rysy zakladatelů firem dle McClellanda a Müllera; Specifické osobnostní rysy zakladatelů: Sebedůvěra; Intrapreneurship; Podnikatelské kompetence a Lidský kapitál. V rámci tohoto modulu se seznámíte s modelem „Big-Five“, objasníte si souvislosti mezi vědomím vlastní účinnosti (Self-efficacy) a podnikatelským jednáním a myšlením, budete umět vysvětlit jaký je rozdíl mezi intrapreneurship a entrepreneurship, naučíte se vysvětlit a systematizovat podnikatelské kompetence. Na závěr tohoto modulu se seznámíte s lidským kapitálem v teorii tržního hospodářství.

 

2. Modul: Hledání a nalézání nových podnikatelských záměrů a obchodních příležitostí

Modul v této problematice je zaměřen na čtyři klíčové oblasti, které jsou specifikovány v jednotlivých blocích. První blok je zaměřen na „Motivaci k založení podniku“, následující blok se věnuje „Záměru založit podnik“, třetí blok se orientuje na téma „Individuální a týmové zakládání“ a poslední část tohoto modulu je věnována problematice „Aplikace kreativních technik“. Po absolvování daného modulu budete umět charakterizovat intrinzitní a extrinzitní motivaci, definovat individuální a týmové zakládání podniku. Na konci tohoto modulu se budete věnovat využívání kreativních technik a pravidlům tvůrčího procesu.

 

3. Modul: Business Modelling (část první)

Business Modelling (část první), je zaměřen na úvod do strategického řízení včetně vybraných strategických analýz. První část tohoto modulu je tvořena „Strategickým managementem, strategií, strategickým řízením a rozhodováním“, kde se seznámíte s historií strategického managementu a jeho významem v kontextu dnešní turbulentní doby. Následující blok se věnuje „Fázím strategického procesu podle Altera“, po absolvování zmíněného bloku budete umět identifikovat a popsat pět fází strategického procesu dle významného profesora Altera. Další blok je zaměřen na „SWOT analýzu“. Pomocí této strategické analýzy budete schopni určit současnou pozici podniku v tržním prostředí. V předposledním bloku se seznámíte s „Analýzou portfolia s využitím modelu GE“. Díky modelu GE budete schopni hodnotit postavení pozice podnikového portfolia na daném segmentu trhu. Poslední část modulu je zaměřena na „Analýzu odvětví“. Po absolvování této části umíte stanovit perspektivnost a konkurenceschopnost analyzovaného odvětví.

 

4. Modul: Business Modelling (část druhá)

Jedná se o rozšíření předcházejícího modulu, přičemž tento modul je zaměřen na pět rozšiřujících sfér týkajících se dané problematiky managementu. Mezi dané okruhy zmíněného modulu patří:  Porterův model pěti sil; Metoda scénářů – predikce vývoje vnějšího podnikového prostředí; Druhy inovací a technologií; Strategie blue ocean a Business model Canvas. Po absolvování tohoto modulu budete umět provést důkladnou analýzu odvětví, sestavit analýzu pro predikci vývoje vnějšího prostředí a využívat ERRC-Model.

 

5. Modul: Prototyp, Business plán, Lean startup (část první)

Modul Prototyp, Business plán, Lean startu se skládá z pěti klíčových bloků, mezi něž patří: Metoda Lean startupu; Tvorba prototypů a Maker spaces; Digitální Mock-upy, 3D tisk a Význam zpětné vazby získané od zákazníků (feedback). V rámci tohoto modulu se seznámíte s metodou lean start-up, která podporuje inovační činnost mladých, rozvíjejících se podniků a podporuje tak centrální inovační cíle. Následně se blíže seznámíte s pojmem Fundraising, který představuje součet činností, jež vedou k získání finančních prostředků.

 

6. Modul: Prototyp, Business plán, Lean startup (část druhá)

V rámci tohoto modulu se seznámíte se šesti bloky, které jsou významné v rámci oblasti marketingu. Do tohoto modulu spadají problematiky týkající se Úvodu do světa marketingu a Marketingového mixu, neboli 4P; Marketingového plánu a Segmentace; Marketingové komunikace; Corporate designu; Navržení vlastní corporate identity a Prodeje. Po úspěšném absolvování tohoto modulu se budete orientovat v oblasti marketingu. Oblast marketingu v současném turbulentním prostředí představuje stěžejní výzvu, které musí začínající podnikatel denně čelit.

 

7. Modul: Implementace a vstup na trh (část první)

Tento modul obsahuje čtyři bloky, mezi něž patří: Podniková strategie a organizace; Organizace podniku; Organizace podniku (část druhá) (Vlastnosti organizačních struktur) a Podniková komunikace. Po absolvování zmíněných bloků, budete vědět, co znamená pojem „podniková strategie“, budete umět definovat, co jsou a o co se opírají „konkurenční výhody“ podniku a samostatně budete umět definovat význam vnitropodnikové komunikace.

 

8. Modul: Implementace a vstup na trh (část druhá)

Modul Implementace a vstup na trh (část druhá) navazuje na předcházející modul a rozšiřuje Vaše znalosti v oblasti Managementu Buy-In; Přímých vstupů na trh; Nepřímých vstupů na trh a Distribučních modelů (Franchising). Po úspěšném prostudování tohoto modulu budete vědět kdy a za jakých okolností je výhodné využít Management Buy-In, budete umět definovat, co obnáší přímý a nepřímý vstup na trh a jaké franchisingové možnosti přináší trh.

 

9. Modul: Stabilita, růst a strategie exitu (část první)

Stabilita, růst a strategie exitu (část první) se zaměřuje na pět klíčových oblastí. První oblast tohoto modulu se věnuje „Právní formě podnikání“. Při začátku podnikání je velmi důležité zvolit si správnou formu podnikání, z nichž každá má své charakteristické znaky, výhody či nevýhody. Volba právní formy podnikání není samozřejmě konečná a je možné ji kdykoliv v průběhu podnikání změnit. Následující blok tohoto modulu je „Venture-Capital“, neboli rizikový kapitál. V rámci tohoto bloku se dozvíte, že Venture-Capital představuje prostředek pro financování zahájení podnikatelské činnosti, jejího rozvoje, expanze nebo odkupu celé společnosti, kdy investor rizikového kapitálu získává dohodnutý podíl základního kapitálu společnosti na oplátku za poskytnutí potřebného kapitálu. Třetí blok pojednává o „Podnikové kultuře“. Po úspěšném absolvování tohoto bloku, budete schopni odpovědět na následující otázky: Jaké jsou hlavní typy podnikové kultury? Jak tvořit a řídit podnikovou kulturu? Co vyznačuje kultury úspěšných firem? V předposledním bloku se naučíte specifikovat rozdíly mezi projektovým managementem a managementem organizace. Poslední oblast, kterou se v tomto modulu budete zabývat, je „Internacionalizace a interkulturní management“, neboť v současné době se v podnikové praxi stává stále běžnějším jevem spolupráce s osobami z různých národních kultur.

 

10. Modul: Stabilita, růst a strategie exitu (část druhá)

Modul Stabilita, růst a strategie exitu (část druhá) se skládá z pěti základních bloků, mezi něž patří: Stabilita - Externí faktory; Stabilita - Interní faktory; Vývojové stupně podniku dle Greinera; Exitové strategie a Earn-Out. Po úspěšném absolvování tohoto modulu budete umět definovat externí a interní faktory podniku, dále budete vědět kdy a jak použít Greinerův model a kdy využít Earn-Out.

 

 

11. Modul: Finanční zdroje na podporu začínajících podnikatelů

Jak je již patrné z názvu, tento modul se zabývá finančními zdroji podnikání. Modul Finanční zdroje na podporu začínajících podnikatelů se skládá ze tří důležitých částí, mezi něž patří: Veřejné financování a Dotace/granty v České republice; Veřejné zdroje kapitálu německého státu a Soukromý kapitál v německých zemích vs. soukromý kapitál v České republice. Na konci tohoto modulu budete schopni odpovědět na následující otázky: Jaké základní otázky týkající se financování start-upu je třeba vyřešit? Jaké výhody a nevýhody představují pro podnikatele investoři? Jaké jsou možnosti zdroje financování pro začínajícího podnikatele?

 

12. Modul: Tipy a triky

Tento modul obsahuje čtyři základní bloky, mezi něž patří: Sítě a poradenství v německých zemích; Inkubátory a akcelerátory jako forma podpory start-up v České republice; Start-up – Checklist a Spoty expertů z praxe. Po absolvování tohoto modulu budete umět popsat, jaký je rozdíl mezi podnikatelským inkubátorem a akcelerátorem a seznámíte se s kontrolním seznamem. V rámci zmíněného modulu taktéž vystoupí tři úspěšní podnikatelé z Jihočeského kraje, kteří se podělí o svůj podnikatelský příběh. Mezi odborníky z praxe, kteří se natáčení zúčastnili, patří majitel podniku Karamelový sen s.r.o. Václav Kalkuš, zakladatel českého architektonického projektu Český ostrovní dům Pavel Podruh a autor zpravodajského portálu Drbna.cz Ing. Libor Matoušek ml. BBus (Hons.).

 

13. Modul: Shrnutí

Tento modul obsahuje 25 kvízových otázek, po jejichž úspěšném zodpovězení vám bude vygenerován certifikát o absolvování  multimediálního on-line kurzu.

 

 

Logolink