pagetop

O projektu

Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce

Tato webová stránka vznikla v rámci projektu „Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce“, reg. č. 34, programu spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích získala finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika– Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020 na realizaci projektu č. 34 – „Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce". Realizace projektu, který je zaměřen na tzv. podnikatelské kompetence, započala v prosinci 2016 a bude pokračovat po dobu tří let. Projektovým partnerem je bavorská Ostbayerische Technische Hochschule z Regensburgu. Projekt byl Evropskou unií podpořen do výše 85% způsobilých výdajů.

V rámci projektu došlo ke komparaci současných přístupů k výuce při zprostředkování tzv. podnikatelských kompetencí v rámci vysokoškolské výuky a k analýze trhu práce v obou zemích se zřetelem na podnikatelské kompetence. V rámci projektu dojde k vytvoření nového konceptu studijních aktivit, které budou implementovány do výuky na obou partnerských školách a tím dojde ke zlepšení přenosu primárních kompetencí na studenty a absolventy.

Cílem projektu je motivovat naše studenty k samostatné podnikatelské činnosti. Díky přeshraniční spolupráci jsou účastníci vzdělávacích aktivit projektu seznámeni také se základními podmínkami trhu práce na obou stranách hranice. Teoretické znalosti získané během studia budou obohaceny i o praktické informace týkají se podnikání.

Přidanou hodnotou projektu je skutečnost, že díky evropské integraci a otevřenému trhu práce je možné působit jak v roli podnikatele, tak v roli zaměstnance v obou zemích. Podniky stále více postrádají podnikatelsky smýšlející spolupracovníky schopné nazírat na firmu komplexním podnikatelským pohledem.

Nepostradatelnou roli pro samostatnou podnikatelskou činnost i pro klasický zaměstnanecký poměr na obou stranách hranice přitom hraje znalost rámcových podmínek na místním trhu práce a znalosti rámcových podmínek pro samostatné podnikání. Projekt svým zaměřením na vzdělávání a kvalifikaci a částečně též na odstraňování jazykových bariér, reaguje na aktuální demografický vývoj v dotačním území, kdy absolventi často odchází za prací do větších měst mimo příhraniční oblasti a na diskrepance na trhu práce.

Během realizace projektu získají absolventi obou zapojených vysokých škol zásadní podnikatelské kompetence, díky kterým se stanou úspěšnějšími na trhu práce jak v oblasti vlastních podnikatelských aktivit, tak v pozici zaměstnanců.

Výukové materiály a interaktivní on-line kurzy jsou bezplatně nabídnuty také široké veřejnosti, nebo třeba uchazečům v evidenci Úřadu práce. Věříme, že přispějí ke zvýšení počtu osob, které naleznou své uplatnění při vlastním podnikání, případně využijí nabídek trhu práce sousední země. To je obzvlášť přínosné pro obyvatele příhraničních oblastí obou zemí, které nenabízí tolik pracovních příležitostí jako větší města v regionu.

 

Logolink