pagetop

Workshopy

V rámci projektu Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce bylo naplánováno celkem šest workshopů rozdělených do tří etap věcné realizace projektu, přičemž během každé etapy se projektové týmy sejdou jednou v Jihočeském kraji a jednou v Bavorsku.

 

První workshop se konal bezprostředně po zahájení realizace projektu v Českých Budějovicích, a to ve dnech 30. a 31. ledna 2017. U obou projektových partnerů byly již sestaveny základní projektové týmy a byl nastaven systém komunikace a řízení celého projektu. Účastníci workshopu prodiskutovali jednotlivé fáze realizace projektu, byla také určena pravidla pro zajištění publicity projektu. Detailně se pak zaměřili na úvodní projektové aktivity.

Důležitým krokem hned v úvodu projektu bylo provedení dotazníkových šetření na studentech obou zapojených vysokých škol. První z nich na téma tzv. „Entrepreneurial Intentions“ mělo za cíl odhalit, jak studenti smýšlení o svých případných podnikatelských aktivitách, jak jsou motivováni a co je naopak odrazuje. Druhé dotazníkové šetření bylo cíleno na zjištění spokojenosti studentů. Výsledky šetření poslouží také jaké podklad pro tvorbu odborné monografie zabývající se komparací vysokého školství v obou regionech.

Připravena bude také monografie na téma trhů práce v Jihočeském kraji a Bavorsku – Horní Falci. Také pro tuto oblast bude připraveno dotazníkové šetření „Mobilita na trhu práce“.

 

Druhý workshop proběhl v bavorském Regensburgu ve dnech 13. a 14. března 2017. Hlavním tématem byla diskuse nad rozpracovanými monografiemi na téma vzdělávání a trhů práce. Projektové týmy prezentovaly své poznatky, vyměnily si zkušenosti a sjednotily další plánované aktivity. Projednány byly i doposud získané výsledky dotazníkových šetření, na kterých se podíleli studenti obou vysokých škol. Vyhodnocování dotazníků a související statistické a ekonometrické výpočty zajistí nově ustanovené Analytické centrum při VŠTE. Kontakt bude navázán i se zaměstnavateli v příhraničních regionech obou zemí, jejich zkušenosti a podněty jsou obzvlášť cenné.

Výstupy projektu budou prezentovány na první společné mezinárodní konferenci v Českých Budějovicích. Předběžně byl navržen její program. ¨

Proběhla rekapitulace první etapy projektu, prezentovaly se jednotlivé výstupy a jejich návaznost na další projektové aktivity.

 

Třetí workshop se konal v Regensburgu ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2017. Představoval symbolické zahájení činností na druhé věcné etapě projektu. Během této etapy projektu vznikne řada výstupů, z nichž většina je časově a odborně velice náročná. Zapojeno bude tedy také více osob a využito bude i služeb externích subjektů. Vše bude směřovat k tvorbě multimediálního on-line kurzu, souvisejících studijních podkladů a také k prakticky orientované příručce pro podnikatele. Terminologie této specifické oblasti podnikatelských kompetencí, intra- a enterpreneurshipu bude přehledně shrnuta v trojjazyčném lexikonu. Pro vyučující odborných předmětů vznikne didaktická a metodická příručka o začlenění principů podnikatelských kompetencí do výuky a vytvořeny budou sylaby nových výukových předmětů.

 

Čtvrtý workshop v Českých Budějovicích ve dnech 13. a 14. prosince 2018 shrnul a zhodnotil probíhající činnosti na plánovaných výstupech projektu. Vytvořena byla Metodická a didaktická příručka v německém jazyce, překlad do českého jazyka bude následovat. Nové volitelné výukové předměty zasahují do všech oblastí, které souvisejí s podnikatelskou činností a podnikatelskými intencemi. Jejich názvy jsou: Pedagogicko-psychologické kompetence, Marketingové a managementové podnikatelské kompetence, Finančně-podnikatelské kompetence, Podnikatelský plán. Kromě teoretického základu obsahují předměty řadu praktických odkazů, cvičení a provázanost s praxí. Nadále bude pokračovat jejich finalizace.

Natáčení on-line kurzů bylo dokončeno, nyní bude následovat práce na doprovodných textech, schématech, kvízech apod. Tyto činnosti vyžadují úzkou spolupráci s externím dodavatelem a intenzivní komunikaci mezi projektovými partnery.

Logolink